Všeobecné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky (ďalej aj „VOP“)

Tieto obchodné a reklamačné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku medzi predávajúcim, ktorým je spoločnosť IVJ, s.r.o., so sídlom Javorová 1, 974 09 Banská Bystrica, IČO: 315 98 226, DIČ: 2020 454 425, IČ DPH: SK2020 454 425, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici, Oddiel: Sro, Vložka č. 1630/S (ďalej len „predávajúci“) a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu (e-shop) predávajúceho – www.ivj.sk.

Kontaktné údaje predávajúceho:

Obchodné meno: IVJ, s.r.o.
Adresa: Javorová 1, 974 09 Banská Bystrica
IČO: 315 98 226
DIČ: 2020 454 425
IČ DPH: SK 2020 454 425
zápis v registri: Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka číslo: 1630/S
bankové spojenie: SLSP, a.s.
číslo účtu: 0302804725/0900  IBAN: SK53 0900 0000 0003 0280 4725
Tel. kontakt: +421 905 610 963
E-mail: info@ivj.sk
Webová stránka: www.ivj.sk

Adresa prevádzky: IVJ, s.r.o., Jegorovova 37, 974 01 Banská Bystrica
Zodpovedná vedúca: Iveta Jurečková
Príjem objednávok cez e-shop:
nonstop

Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj
Dolná 46, 974 01 Banská Bystrica
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 048/412 49 69
fax č.: 048/412 46 93
e-mail: bb@soi.sk
http://www.soi.sk

 

ČLÁNOK 1 ÚVODNÉ USTANOVENIA

 1. 1.1  Obchodná spoločnosť IVJ, s.r.o., Javorová 1, 974 09 Banská Bystrica, IČO: 31598226, DIČ: 2020454425, IČDPH: SK2020454425 (ďalej len „predávajúci“ alebo „IVJ, s.r.o.“ ) je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka číslo: 1630/S. Spoločnosť IVJ, s.r.o. prostredníctvom tretej osoby prevádzkuje internetový obchod na internetovej stránke www.ivj.sk (ďalej aj „internetový obchod“). Prostredníctvom tohto portálu má tretia osoba (ďalej „kupujúci“) možnosť prezerať si tovar na stránke internetového obchodu. Súčasne za podmienok určených týmito všeobecnými obchodnými podmienkami(ďalej „VOP“) a za predpokladu akceptácie objednávky/návrhu kúpnej zmluvy predávajúcim má táto osoba ako kupujúci možnosť zakúpiť si ním vybraný tovar.
 2. 1.2  Kontakty na predávajúceho sú adresa elektronickej pošty info@ivj.sk a telefónne čísla 048/411 50 82 a 0905 610 963.
 3. 1.3  Tieto VOP upravujú právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý v súlade a postupom podľa VOP prejaví záujem o kúpu tovaru na internetovej stránke www.ivj.sk. Tieto právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim vznikajú pri kúpe, dodávke tovaru a reklamáciách vád tovaru v závislosti od ich obsahu a účastníkov kúpy sa primerane riadia ustanoveniami príslušných právnych predpisov Slovenskej republiky, najmä Občianskeho zákonníka SR a Obchodného zákonníka SR. Vzájomné vzťahy predávajúceho a kupujúceho sa riadia aj reklamačným poriadkom pre internetový obchod www.ivj.sk (ďalej len „Reklamačný poriadok“) uvedený v bode 6. týchto VOP.
 4. 1.4  Ustanovenia VOP a zákona upravujúce práva spotrebiteľa sa nevzťahujú na kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľ podľa zákona č. 250/2007 Z.z. alebo ktorý nakupuje tovar za účelom podnikania a nie za účelom osobnej spotreby. Takáto osoba nemá práva spotrebiteľa podľa platných právnych predpisov. Zodpovednosť za vady tovaru a vzájomné vzťahy predávajúceho akupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľ sa v tomto prípade riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka Slovenskej republiky.ČLÁNOK 2 DEFINÍCIE A SKRATKYInternetový obchod – internetový obchod, ktorý je prevádzkovaný spoločnosťou IVJ, s.r.o., so sídlom Javorová 1, 974 09 Banská Bystrica, IČO: 315 98 226, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Odd. Sro, vložka č. 1630/S na internetovej stránke www.ivj.sk v zmysle súvisiacich právnych predpisov Slovenskej republiky;Predávajúci alebo prevádzkovateľ – IVJ, s.r.o., so sídlom Javorová 1, 974 09 Banská Bystrica, IČO: 315 98 226, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Odd. Sro, vložka č. 1630/SPrevádzka – prevádzka predávajúceho na adrese: Jegorovova 37, 974 01, Banská BystricaKupujúci alebo zákazník – ktorákoľvek plnoletá fyzická osoba spôsobilá na právne úkony alebo existujúca právnická osoba, za predpokladu, že riadne vyplní a zašle objednávku predávajúcemu na nákup tovaru prostredníctvom internetového obchodu v zmysle týchto Všeobecných obchodných podmienok a predávajúci jej objednávku záväzne akceptuje;

Tovar, predmet kúpy alebo zásielka – produkty, ktoré sa nachádzajú v ponuke internetového obchodu, môže ísť o kozmetické výrobky alebo doplnkový sortiment;

Kúpna cena – cena s DPH uvedená na stránke www.ivj.sk pri danom druhu tovaru v okamihu objednania tovaru kupujúcim, ak nie je uvedené alebo dohodnuté medzi kupujúcim a predávajúcim inak;

Kúpna zmluva – zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa tovaru prezentovaného v internetovom obchode na www.ivj.sk, uzatvorená podľa článku 3. a nasl. týchto VOP.

Súvisiace náklady – ide najmä o náklady súvisiace s dodaním tovaru kupujúcemu na ním zadanú adresu (poštovné a balné) a náklady súvisiace so zaplatením tovaru kupujúcim (dobierka).

Zmluvné strany – predávajúci a kupujúci;
Bankový účet – je bankový účet č. 0302804725/0900 (IBAN: SK53 0900 0000 0003 0280

4725, BIC: GIBASKBX) vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s., ktorý patrí predávajúcemu;

Doplnkový sortiment – iné výrobky určené na ochranu a podporu zdravia a krásy, ktoré spĺňajú požiadavky na uvedenie na slovenskom trhu podľa osobitných predpisov;

VOP – tieto Všeobecné obchodné podmienky, ktorými sa riadi nákup a predaj tovaru prostredníctvom internetového obchodu na internetovej stránke www.ivj.sk

Zákon o ochrane spotrebiteľa – zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov; a zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov

ČLÁNOK 3
OBJEDNÁVANIE TOVARU / KÚPNA ZMLUVA

 1. 3.1  Kupujúci si môže prostredníctvom elektronického objednávkového formulára objednať tovar z internetového obchodu na základe ponuky uvedenej na stránke www.ivj.sk.
 2. 3.2  Základnou podmienkou platnosti elektronickej objednávky je riadne vyplnený elektronický objednávkový formulár vrátane všetkých povinných polí označených „*“ v objednávkovom formulári. Takto vyplnená a odoslaná objednávka pomocou objednávkového formulára sa považuje za návrh na uzavretie kúpnej zmluvy. Odoslaním objednávky je kupujúci viazaný a môže objednávku odvolať len v prípade, ak toto odvolanie dôjde predávajúcemu skôr, ako predávajúci odošle e-mail s akceptáciou a súhrnom objednávky kupujúcemu.
 3. 3.3  Pre dokončenie objednávky v internetovom obchode je nevyhnutné, aby kupujúci vyplnil všetky potrebné údaje podľa požadovaných polí objednávkového formulára. Vyplnením objednávkového formulára súčasne kupujúci udeľuje súhlas so spracovaním svojich osobných a ďalších údajov v súlade s čl. 7. a nasl. VOP a s podmienkami podľa VOP. Tieto údaje je kupujúci povinný v prípade ich zmeny bezodkladne nahlásiť predávajúcemu na emailovú adresu info@ivj.sk alebo na telefónne čísla uvedené v Čl.1 týchto VOP, nakoľko ich správnosť, pravdivosť a aktuálnosť má vplyv na úspešné dodanie tovaru kupujúcemu. Kupujúci je povinný uviesť správne, úplné a pravdivé údaje. Nesplnenie uvedených povinností kupujúcim je vykladané v neprospech kupujúceho.
 4. 3.4  Kúpa tovaru sa realizuje formou vystavenia a odoslania objednávky kupujúcim vinternetovom obchode predávajúceho s tým, že objednávka kupujúceho musí byť odsúhlasená (akceptovaná) predávajúcim v súlade s VOP, inak zmluvný vzťah nevznikne.

Ak je objednávka akceptovaná predávajúcim podľa VOP, predávajúci dodá objednaný tovar v dodacej lehote podľa čl. 4. VOP. Pred odoslaním objednávky kupujúcim sú na internetovom obchode a vo VOP kupujúcemu oznamované a poskytované informácie podľa osobitných predpisov, najmä podľa § 3 zákona č. 102/2014 Z.z. Kupujúci prejavuje súhlas s týmito podmienkami zaškrtnutím príslušného políčka pred odoslaním objednávkového formulára v internetovom obchode ako súčasť zmluvného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim. Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že s podaním objednávky a súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu objednaného tovaru.

 1. 3.5  Kupujúci si tovar prezerá a vyberá podľa tovarových kategórií uvedených v ľavom tovarovom menu, resp. kliknutím na zobrazený tovar. Po kliknutí na konkrétny tovar sa kupujúcemu objaví bližší popis o tovare a kliknutím na tlačidlo „Objednať“ tovar pridá do svojej objednávky. V prípade, že proces výberu tovaru kupujúci ukončil, klikne na podstránke “Obsah košíka” na tlačidlo „Objednať“. Inak je oprávnený vrátiť sa k procesu výberu tovarov podľa tovarových kategórií uvedených v ľavom tovarovom menu. Zmenu počtu kusov môže kupujúci upravovať v „Obsah košíka“.
 2. 3.6  Proces tvorby vytvorenia objednávky kupujúceho pozostáva zo 4 krokov: a) výber tovaru a kliknutie na tlačidlo „Zobraziť“, b) následné potvrdenie kliknutím na objednať, c) kontrola nákupného košíka a potvrdenie tlačítkom “Objednať s povinnosťou platby”, d) vyplnenie osobných údajov vo formulári, e) odoslanie objednávky. V každom z týchto krokov postupuje kupujúci podľa navigačných inštrukcií. Kupujúci je povinný uviesť úplné, pravdivé a správne údaje nevyhnutné pre správne doručenie tovaru. Kupujúci je povinný odkontrolovať správnosť vybraných dát a údajov v procese objednávania tovaru pred ich definitívnym odoslaním predávajúcemu.
 3. 3.7  Predávajúci zašle kupujúcemu na ním v objednávkovom formulári uvedenú e-mailovú adresu oznámenie oprijatí objednávky, ktorá obsahuje aj sumarizáciu objednávky. Oznámenie o prijatí objednávky sa považuje za akceptovanie objednávky.
 4. 3.8  V prípade zmeny v objednávke/podmienkach zo strany predávajúceho, ktorý nebude schopný akceptovať objednávku kupujúceho v celom rozsahu (napr. 1 z celkového počtu položiek tovaru nebude dostupná) alebo ak predávajúci navrhne jej zmenu alebo zmenu podmienok dodania z iných dôvodov, kupujúci bude o tejto skutočnosti informovaný e- mailom alebo iným vhodným spôsobom. Súčasne predávajúci požiada kupujúceho o vyjadrenie súhlasu, resp. nesúhlasu so zmenou. Kupujúci je povinný vyjadriť súhlas, resp. nesúhlas v lehote 3 dní odo dňa oznámenia navrhovanej zmeny. Po túto dobu budú dostupné položky z objednávky kupujúceho rezervované pre kupujúceho. Až akceptáciou (odsúhlasením) predávajúcim navrhovanej zmeny v objednávke zo strany kupujúceho vznikne medzi stranami zmluvný vzťah. V prípade ak kupujúci neodsúhlasí zmenu v uvedenej lehote uvedeným spôsobom, objednávka kupujúceho sa márnym uplynutím uvedenej lehoty považuje za zrušenú v celom rozsahu a návrh predávajúceho na zmenu za neakceptovaný kupujúcim.
 5. 3.9  Kúpna zmluva medzi zmluvnými stranami je uzavretá doručením akceptácie predávajúceho kupujúcemu. Uzavretím kúpnej zmluvy sa predávajúci zaväzuje dodať tovar kupujúcemu, ktorý sa zaväzuje tovar prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú kúpnu cenu a s tým súvisiacenáklady.
 6. 3.10  V prípade zjavnej tlačovej chyby týkajúcej sa ceny, popisu alebo obrázku tovaru uvedeného na internetovej stránke www.ivj.sk si predávajúci vyhradzuje právo jednostranne zrušiť kúpnu zmluvu. O zrušení kúpnej zmluvy z dôvodu zjavnej tlačovej chyby informuje predávajúci kupujúceho telefonicky alebo e-mailom, ktorý kupujúci uviedol pri vypĺňaní elektronického objednávkového formulára.
 7. 3.11  V osobitných prípadoch a pred odoslaním akceptácie si predávajúci vyhradzuje právo vyžiadať si od kupujúceho dodanie ďalších potrebných podkladov, údajov, prípadne vykonať

overenie správnosti osobných údajov, e-mailovej adresy alebo telefónneho čísla kupujúceho. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti od charakteru objednávky kupujúceho požiadať kupujúceho o dodatočnú autorizáciu objednávky alebo totožnosti kupujúceho vhodným spôsobom, ako napríklad v písomnej forme, e-mailom, sms alebo telefonicky. Ak kupujúci nevykoná dodatočnú autorizáciu predávajúcim požadovaným spôsobom a predávajúcim požadovanej lehote, márnym uplynutím tejto lehoty sa objednávka (pred jej akceptáciou) alebo kúpna zmluva (po akceptácii) ruší od začiatku.

3.12 Ak predávajúci pred alebo po uzatvorení zmluvy zistí tlačovú, systémovú, ľudskú, dodávateľskú alebo inú chybu ohľadne tovaru, jeho ceny, dostupnosti, množstva alebo možností jeho dodania, ako aj v prípade vypredania zásob, nedostupnosti tovaru alebo ak nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v dohodnutej lehote alebo v cene uvedenej v internetovom obchode alebo z dôvodov vyššej moci, o tejto skutočnosti bude informovať kupujúceho. Predávajúci i kupujúci je v ktoromkoľvek z týchto mimoriadnych prípadov oprávnený pred uzatvorením zmluvy svoju objednávku odvolať/zrušiť (kupujúci), resp. ju odmietnuť (predávajúci). Ak nastane takáto mimoriadna okolnosť po uzatvorení zmluvy, predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy do okamihu dodania tovaru kupujúcemu. Kupujúci je taktiež v uvedenom prípade výskytu tejto mimoriadnej oznámenej okolnosti oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v súlade s VOP a právnymi predpismi. Ak kupujúci už zaplatil kúpnu cenu, táto mu bude vrátená v súlade s právnymi predpismi a VOP. Predávajúci je oprávnený jednostranne odstúpiť od zmluvy a/alebo nevydať tovar kupujúcemu aj v prípade ak zistí, že mu v komunikácii boli uvedené alebo poskytnuté nesprávne, neúplné alebo nepravdivé údaje ohľadne kupujúceho, osoby preberajúcej tovar alebo ak hrozí, že v dôsledku správania osoby, s ktorou predávajúci komunikoval môže dôjsť k vzniku škody na strane predávajúceho ( napr. podvodné konanie ).

ČLÁNOK 4
KÚPNA CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

 1. 4.1  Kupujúci sa zaväzuje a je povinný za tovar, ktorého objednávka bola akceptovaná zo strany predávajúceho, riadne a včas zaplatiť kúpnu cenu ako aj súvisiace náklady podľa zvoleného spôsobu dodania tovaru a spôsobu zaplatenia kúpnej ceny.
 2. 4.2  V prípade platby kúpnej ceny prostredníctvom dobierky je kupujúci povinný si tovar prevziať v odbernej lehote a zaplatiť zaň kúpnu cenu a súvisiace náklady (poštovné+ dobierka). Neprebratie dobierky kupujúcim bez odstúpenia od zmluvy oprávňuje predávajúceho vymáhať od kupujúceho vzniknuté náklady aj súdnou cestou.
 3. 4.3  Kúpne ceny tovaru uvedené na stránke www.ivj.sk sú platné v okamihu objednania tovaru kupujúcim a sú platné iba pre internetový obchod. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu ceny tovaru v prípade výrazného zvýšenia inflácie, zmeny peňažných kurzov, zmeny legislatívy alebo pri výrazných zmenách dodávateľských podmienok od výrobcov alebo distribútorov tovaru, o čom informuje predávajúci kupujúceho vopred.
 4. 4.4  Všetky kúpne ceny tovaru sú v internetovom obchode uvedené v mene EUR (€) a vrátane dane z pridanej hodnoty (DPH) v zákonom stanovenej výške, pokiaľ nie je uvedené inak.
 5. 4.5  Kúpna cena sa považuje za zaplatenú v okamihu pripísania celej kúpnej ceny na bankový účet predávajúceho alebo uhradením v hotovosti pri dodávke tovaru prostredníctvom pošty na dobierku.
 6. 4.6  Vlastnícke právo k objednanému tovaru prechádza z predávajúceho na kupujúceho až úplným zaplatením kúpnej ceny kupujúcim.
 7. 4.7  Kupujúci môže uhradiť kúpnu cenu tovaru jedným z nasledujúcich spôsobov:
 •   bezhotovostne – bankovým prevodom na bankový účet predávajúceho. Kupujúci je v takomto prípade povinný zaplatiť kúpnu cenu do 3 dní odo dňa doručenia potvrdenia o akceptácii objednávky od predávajúceho. V prípade, že kúpna cena nebude včas zaplatená, predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť jednostranne objednávku.
 •  bezhotovostnou platbou prostredníctvom platobnej brány 24-pay (Okamžitá platba, Platba kartou, Platba prevodom). Schválené a regulované Národnou bankou Slovenska. Číslo oprávnenia ODB-8835-5/2012.
 •   hotovostne – vkladom na bankový účet predávajúceho alebo na dobierku prostredníctvom pošty pri prevzatí tovaru.V prípade úhrady hotovostným vkladom na bankový účet alebo bezhotovostným prevodom na bankový účet je kupujúci povinný oznámiť predávajúcemu túto informáciu buď do poznámky v objednávkovom formulári alebo bezprostredne po odoslaní objednávky.
  Pri platbe je nutné ako variabilný symbol uviesť dátum objednávky kupujúceho a do poznámky meno a priezvisko kupujúceho. Nesprávne uvedený variabilný symbol alebo meno pri platbe má za následok nesprávne zúčtovanie kúpnej ceny a kupujúci nesie všetky riziká s tým spojené.
 1. 4.8  Ku kúpnej cene budú pripočítané súvisiace náklady podľa zvoleného spôsobu dodania tovaru a zaplatenia kúpnej ceny, ktoré je kupujúci povinný zaplatiť spolu s kúpnou cenou.
 2. 4.9  Odovzdanie tovaru kupujúcemu je možné až po alebo súčasne so zaplatením celkovej kúpnej ceny, pokiaľ nie je medzi zmluvnými stranami dohodnuté inak.
 3. 4.10  Predávajúci vystaví kupujúcemu faktúru na kúpnu cenu, ktorá mu bude zaslaná spolu s tovarom a slúži zároveň aj ako daňový doklad.
 4. 4.11  Všetky akcie a zľavy uvedené v internetovom obchode platia do vypredania zásob, ak nie je výslovne uvedené inak.
 5. 4.12  Podrobné podmienky platieb nájdete na www.ivj.sk v sekcii Obchodné podmienky. ČLÁNOK 5DODACIE PODMIENKY
 1. 5.1  Objednaný tovar bude kupujúcemu odovzdaný zvoleným spôsobom pri vypĺňaní objednávky, buď odoslaním (poštou) alebo si ho kupujúci vyzdvihne osobne v sídle prevádzky alebo na inom vopred dohodnutom mieste.
 2. 5.2  Lehota na doručenie tovaru sa odvíja aj od toho, či má predávajúci objednaný tovar na sklade alebo ho musí objednať u dodávateľa, a tiež v prípadoch platby kúpnej ceny bezhotovostne, od zaplatenia kúpnej ceny.
  1. a)  Ak má predávajúci tovar na sklade a kupujúci si zvolil hotovostnú platbu (dobierka), predávajúci zabezpečí jeho odoslanie kupujúcemu najneskôr tretí nasledujúci pracovný deň.
  2. b)  Ak má predávajúci tovar na sklade a kupujúci si zvolil bezhotovostnú platbu (bankový prevod, vklad na bankový účet), predávajúci zabezpečí jeho odoslanie kupujúcemu najneskôr tretí nasledujúci pracovný deň po obdržaní kúpnej ceny za tovar.
  3. c)  Ak predávajúci nemá tovar na sklade, v lehote do 5 pracovných dní (víkend sa nepočíta) informuje kupujúceho o termíne dostupnosti objednaného tovaru.Dodacie lehoty Slovenskej pošty sú 3 pracovné dni odo dňa odovzdania zásielky na odoslanie pre kupujúceho (balíky 2. triedy).
 3. 5.3  V prípade, že objednaný tovar nie je možné dodať v uvedenom termíne alebo za uvedenú cenu alebo tovar nie je na území Slovenskej republiky vôbec dostupný, aj napriek tomu, že sa v ponuke predávajúceho môže ešte nachádzať, bude kupujúci o tejto skutočnosti bezodkladne informovaný predávajúcim spolu s informáciou o možnom náhradnom termíne dodania, prípadne ponúkne kupujúcemu iný výrobok, ktorý je porovnateľný s pôvodne

objednaným (náhradné plnenie). V tomto prípade si však musí predávajúci vyžiadať súhlas kupujúceho.

 1. 5.4  Ak predávajúci objednaný tovar nemôže dodať a kupujúci s predávajúcim sa nedohodli na náhradnom plnení, predávajúci je povinný vrátiť už zaplatenú kúpnu cenu kupujúcemu do 15 (pätnástich) dní od uplynutia lehoty na dodanie tovaru.
 2. 5.5  Kupujúci je povinný tovar prevziať, pri dodaní tovaru skontrolovať neporušenosť obalu, a prípadné nedostatky okamžite oznámiť prepravcovi a riešiť prostredníctvom reklamácie zásielky.
 3. 5.6  V každom balíku je priložená faktúra, ktorá slúži zároveň ako dodací list.
 4. 5.7  Pri objednávke nad 50,- € vrátane DPH si predávajúci nebude účtovať súvisiace náklady (poštovné+balné). Žiadne súvisiace náklady nebude predávajúci účtovať ani pri osobnom prevzatí na adrese prevádzky alebo inom vopred dohodnutom mieste.
 5. 5.8  Pri osobnom odbere tovaru na adrese prevádzky alebo na inom vopred dohodnutom mieste je predávajúci oprávnený od kupujúceho požadovať okrem čísla objednávky aj doklad totožnosti k nahliadnutiu, aby si overil totožnosť a správnosť výdaja objednávky. Predávajúci nie je oprávnený údaje z dokladu totožnosti nijakým spôsobom evidovať, zaznamenávať ani kopírovať. V odôvodnených prípadoch je predávajúci oprávnený tovar nevydať osobe, ktorá odmietne preukázať svoju totožnosť alebo ktorej totožnosť je iná ako totožnosť kupujúceho, pričom nejde ani o jeho rodinného príslušníka či splnomocnenca.
 6. 5.9  Predávajúci zabezpečuje dodanie tovaru iba na území Slovenskej republiky. Objednávky z iných krajín posúdi predávajúci individuálne. Výška súvisiacich nákladov ako aj dodacie lehoty platia iba pre objednávky v rámci Slovenskej republiky.
 7. 5.10  O stave objednávky sa môže kupujúci informovať telefonicky na tel.č. 0905 610 963 alebo e-mailom u predávajúceho na info@ivj.sk.
 8. 5.11  Presné podmienky prepravy a súvisiace náklady sú uvedené na www.ivj.skv sekcii Obchodné podmienky.ČLÁNOK 6
  ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY, ZÁRUKA, REKLAMÁCIA
 1. 6.1  Kupujúci je aj bez uvedenia dôvodu oprávnený odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.
 2. 6.2  Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy na e-mailovú adresu: info@ivj.sk alebo písomne na adresu sídla spoločnosti (IVJ, s.r.o., Javorová 1, 974 09 Banská Bystrica). Kupujúci môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý je umiestnený na stránke www.ivj.sk v sekcii Obchodné podmienky, resp. forrmulár, ktorý kupujúcemu na požiadanie zašle predávajúci. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty na odstúpenie od zmluvy.

6.4 Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci nie je povinný uhradiť kupujúcemu súvisiace náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu vyššie uvedené platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu. Pri zaslaní tovaru ako poštovej zásielky je

kupujúci povinný zaslať tovar ako balík, nie na dobierku. Zásielky na dobierku predávajúci nie je povinný preberať, nakoľko náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci.

 1. 6.5  Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu. Pri odstúpení od zmluvy znáša kupujúci náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu.
 2. 6.6  Vrátenie kúpnej ceny sa vykoná na ten účet, z ktorého bola platba prijatá, resp. iným spôsobom na základe dohody strán. Ak je predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu a tovar bol už doručovaný kupujúcemu, predávajúci vráti kupujúcemu kúpnu cenu až po vrátení tovaru predávajúcemu.
 3. 6.7  Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je tovar, ktorý je uzavretý v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po vrátení predávajúcemu porušený.
 4. 6.8  Vrátený tovar musí byť nepoužitý, v pôvodnom nepoškodenom obale (s výnimkou prípadu, ak je dôvodom vrátenia práve poškodenie obalu), s kompletným príslušenstvom, návodom, resp. písomnou informáciou a kópiou dokladu o kúpe. Predávajúci je povinný prevziať tovar a vrátiť kupujúcemu najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy kúpnu cenu, ktorú kupujúci uhradil za tovar vrátane súvisiacich nákladov.
 5. 6.9  Odstúpenie od zmluvy sa považuje za účinné, ak kupujúci doručil vo vyššie uvedenej lehote predávajúcemu písomný list s uvedením dôvodov, z ktorého jednoznačne vyplýva, prečo chce od kúpnej zmluvy odstúpiť a zároveň vrátil objednaný tovar, v stave, v akom mu bol doručený. Predávajúci je oprávnený posúdiť, či bolo odstúpenie od zmluvy vykonané v súlade s týmito VOP. V prípade, ak predávajúci vyhodnotí odstúpenie od zmluvy ako neúčinné, je povinný o tom informovať kupujúceho a vrátiť mu jeho tovar.
 6. 6.10  Minimálna doba trvanlivosti je uvedená na každom výrobku osobitne.
 7. 6.11  Reklamačné podmienky sú uvedené v sekcii Obchodné podmienky/reklamačný poriadok.ČLÁNOK 7
  OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
 1. 7.1  Prevádzkovateľom informačného systému, v ktorom sú spracovávané osobné údaje kupujúcich je spoločnosť IVJ, s.r.o., so sídlom Javorová 1, 974 09 Banská Bystrica, IČO: 315 98 226, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Odd. Sro, vložka č. 1630/S.
 2. 7.2  Kupujúci berie na vedomie, že jeho osobné údaje bude spracovávať sprostredkovateľ – Lýdia Bačová, so sídlom Fatranská 4380/3, 974 11 Banská Bystrica, IČO: 44 551 908, DIČ:1029412175, prevádzka: Kukučínova 8, 974 01 Banská Bystrica, zapísaná v živnostenskom registri Okresného úradu Banská Bystrica, číslo živnostenského registra: 620-29101, ďalej ako sprostredkovateľ.
 3. 7.3  Osobné údaje kupujúceho uvedené v objednávke (predovšetkým meno, priezvisko, kontaktná adresa, telefonický a e-mailový kontakt, bankové spojenie) spracováva prevádzkovateľ, resp. sprostredkovateľ so súhlasom kupujúceho ako dotknutej osoby, a to v zmysle § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, nakoľko spracovávanie osobných údajov je nevyhnutné na riadne plnenie kúpnej zmluvy.
 4. 7.4  Kupujúci berie na vedomie a súhlasí, že predávajúci môže poskytnúť a sprístupniť niektoré osobné údaje uvedené v objednávke, ktoré sú nevyhnutné na riadne vybavenie objednávky ďalším osobám, s ktorými predávajúci spolupracuje alebo bude spolupracovať pri realizácii predaja tovaru kupujúcemu (pošta, banka, a pod.).
 1. 7.5  Spracovávanie osobných údajov je realizované za účelom evidencie a riadneho vybavenia predaja a dodania tovaru, prípadne následnej reklamácie prostredníctvom internetového obchodu.
 2. 7.6  Spracovávanie osobných údajov je realizované po dobu potrebnú na riadne vybavenie predaja a dodania tovaru a jeho prípadnej reklamácie. Osobné údaje je prevádzkovateľ , resp. sprostredkovateľ oprávnený spracovávať aj po skončení účelu spracovania len v nevyhnutnom rozsahu pre účely účtovníctva, štatistík alebo prieskumu, a poskytnúť tretím stranám súhrnné štatistické informácie o zákazníkoch, návštevnosti, obrate a ďalšie údaje, avšak len v anonymizovanej podobe tak, že na ich základe nebude možné nijakým spôsobom identifikovať kupujúcich.
 3. 7.7  Kupujúci, ako dotknutá osoba má najmä právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa vyžadovať potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracovávané; informácie o spracovávaní osobných údajov v informačnom systéme; presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracovávanie; zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracovávania; opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracovávania; likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracovávania sa skončil alebo ak došlo k porušeniu zákona; blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti.
 4. 7.8  Kupujúci je pred odoslaním objednávky povinný udeliť súhlas s poskytnutím svojich osobných údajov.ČLÁNOK 8 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
 1. 8.1  Prílohou týchto VOP je aj Reklamačný poriadok.
 2. 8.2  Kupujúci odoslaním objednávky udeľuje predávajúcemu súhlas s ustanoveniami týchto VOP. Kupujúci tým potvrdzuje, že sa s nimi oboznámil a bude ich rešpektovať.
 3. 8.3  Objednávka je bez poskytnutého súhlasu s VOP neplatná.
 4. 8.4  Tieto VOP platia pre kupujúceho v rovnakom znení, ako sú zverejnené na internetovej stránke www.ivj.sk v deň odoslania elektronickej objednávky zo strany kupujúceho, ak nie je medzi zmluvnými stranami dohodnuté inak.
 5. 8.5  Každá zmena týchto VOP bude zverejnená na internetovej stránke www.ivj.sk a bude účinná dňom uverejnenia.
 6. 8.6  Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sa radia týmito VOP, Reklamačným poriadkom a ustanoveniami príslušných právnych predpisov, najmä Občianskeho zákonníka, zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku, zákona o ochrane spotrebiteľa a pod. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom zverejnenia na internetovej stránke www.ivj.sk, ak nie je na internetovej stránke alebo vo VOP uvedené inak. Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne meniť ustanovenia týchto VOP. Zmena účinnosti týchto VOP nastáva v momente ich zverejnenia na internetovej stránke predávajúceho, ak nie je na internetovej stránke alebo vo VOP uvedené inak.
 7. 8.7  Ak sa preukáže, že niektoré z ustanovení týchto VOP /zmluvy sú neplatné alebo neúčinné,

nemá takáto neplatnosť alebo neúčinnosť za následok neplatnosť alebo neúčinnosť ďalších ustanovení VOP/zmluvy. V takomto prípade sa strany zaväzujú bezodkladne nahradiť takéto neplatné alebo neúčinné ustanovenie novým tak, aby bol zachovaný účel, sledovaný príslušným neplatným či neúčinným ustanovením v čase jeho prijatia, resp. uzatvorenia tejto zmluvy.

Tieto všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné od 13.6.2014.

 

POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA SPOTREBITEĽA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY